Privacy Policy

Privacybeleid eCom Profits

Privacy Policy

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website, www.ecomprofits.nl (de “website”) gebruikt. De website wordt beheerd door eCom Profits, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, kantooradres Waterlandlaan 81 en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 7512569, en alle haar juridische dochterondernemingen in de wereld (“wij/onze/ons”). Wij zijn de gegevensbeheerder (dwz het bedrijf dat beslist over de middelen en het doel voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens) met het oog op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

UW VRAGEN

Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en uw vraag. We gebruiken deze informatie om het volgende uit te voeren:

 • In overeenstemming met het legitieme belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf, zullen we uw vragen verwerken om u informatie te verstrekken over de diensten die we aanbieden.
 • Dit kan het beantwoorden van uw vraag zijn of het sturen van uitnodigingen voor onze evenementen.
 • We gebruiken HubSpot CRM om uw e-mailadres en informatie die door u is verstrekt in de loop van een aanvraag via de website te verwerken en om u uitnodigingen en marketingmateriaal te sturen. Hier vind je meer informatie over hoe HubSpot persoonsgegevens verwerkt: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.
 • We kunnen ook verzoeken verwerken om stappen te ondernemen die u van ons vraagt ​​met het oog op het aangaan van een overeenkomst om u onze diensten te verlenen.

U bent niet verplicht om ons details te verstrekken, maar als u niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen.

MARKETING

We kunnen uw informatie gebruiken om u marketing-e-mails te sturen, in overeenstemming met onze legitieme belangen, over onze diensten of nieuws dat vergelijkbaar is met of gerelateerd is aan degene die u eerder heeft ontvangen.

Als u van deze mailinglijst wilt worden verwijderd, neem dan contact met ons op via support@ecomprofits.nl of klik op afmelden onderaan elke marketingmail.

WERVING

Wanneer u op deze site solliciteert, worden de persoonlijke gegevens in uw sollicitatie door ons verzameld. Uw persoonlijke gegevens zijn ofwel door uzelf verstrekt of verkregen uit openbare bronnen (bijv. LinkedIn) of aan ons verstrekt door iemand die u heeft doorverwezen voor mogelijk werk.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van onze wervingsgerelateerde activiteiten in overeenstemming met onze legitieme belangen, waaronder het evalueren van uw kandidatuur/sollicitatie voor een baan bij ons, het opzetten en uitvoeren van interviews en testen voor sollicitanten, het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan , en zoals anders nodig is in de wervings- en wervingsprocessen.

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met Workable Software Limited., een cloudserviceprovider in het Verenigd Koninkrijk en door ons ingeschakeld om namens ons het wervings- en inhuurproces te helpen beheren.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons bewaard gedurende 12 maanden vanaf de datum van de aanvraag.

De gegevens worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te verbeteren, maar ook als talentpool. Wanneer we een nieuwe vacature hebben, kunnen we gemakkelijk toegang krijgen tot de gegevens van kandidaten die in het verleden interesse hebben getoond in ons bedrijf en contact met hen opnemen om te zien of ze beschikbaar zijn voor een nieuwe kans. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij uw gegevens voor deze doeleinden bewaren, neem dan contact op met careers@ecomprofits.nl.

ALLE INHOUD DIE U AAN ONS INDIENT

Als u ons aanstootgevende inhoud stuurt of u anderszins storend gedraagt ​​bij het gebruik van onze website, kunnen we persoonsgegevens in uw berichten verwerken om op dergelijk gedrag te reageren en dit te stoppen.

 • We verwerken alleen persoonlijke gegevens op deze manier voor de legitieme belangen om ervoor te zorgen dat het gebruik van onze website rechtmatig is, het niet verstoort, ons personeel of andere personen niet lastigvalt, en om onze wettelijke rechten af ​​te dwingen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Waar we redelijkerwijs van mening zijn dat u de wet overtreedt of mogelijk overtreedt (bijvoorbeeld omdat inhoud die u verzendt neerkomt op intimidatie of lasterlijk is), kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om relevante derden te informeren, zoals uw e-mail-/internetprovider of de wet handhavingsinstanties over de inhoud.
 • Wanneer we persoonsgegevens op deze manier verwerken, bewaren we die persoonsgegevens op onze systemen zolang als redelijkerwijs nodig is om deze doelstellingen te bereiken.
  HOE U ONZE WEBSITE GEBRUIKT (ANALYTICS)
  Onze website gebruikt cookies en andere mechanismen om log- en analytische informatie te verzamelen, zoals uw internetprotocoladres (IP-adres), om te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en om statistische rapporten over website-activiteit samen te stellen.
 • We verwerken deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit samen te stellen (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om het land te benaderen van waaruit u onze website bezoekt, en we voegen deze informatie samen, zodat we weten dat, de meeste bezoekers van onze website komen bijvoorbeeld uit een bepaald land/gebied).
 • Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om onze legitieme belangen na te streven bij het verbeteren van onze website, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Cookievoorkeuren kunnen via onze website worden gewijzigd, maar het uitschakelen van bepaalde cookies kan voorkomen dat u volledig van onze diensten profiteert en de functionaliteit van de website kan beperkt zijn. Bekijk ons ​​cookiebeleid voor meer informatie.
 • Deze informatie wordt niet gebruikt om een ​​persoonlijk profiel van u op te stellen. Al deze informatie wordt geaggregeerd en anoniem opgeslagen.
 • We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. Hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) En dit stelt ons in staat om en onze service onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om weer te geven onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens die namens ons zijn verzameld te verkopen.
  Zie voor meer informatie de sectie 'over Hotjar' van Hotjar's ondersteuningssite.

2. Delen we uw persoonlijke gegevens met iemand anders?

Uw persoonlijke gegevens op onze website worden gebruikt en gedeeld door al onze kantoren over de hele wereld. We houden uw informatie vertrouwelijk, maar kunnen deze delen met onze aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en zakenpartners. Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, zorgen we ervoor dat we standaard contractbepalingen hebben als beveiliging voor deze transactie.

We kunnen het ook bekendmaken aan ons personeel, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken en ermee hebben ingestemd zich te houden aan de regels uiteengezet in deze privacyverklaring.

Daarnaast kunnen we uw informatie vrijgeven voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder mogelijk aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties);

in verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures; en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie).

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van ons bedrijf of onze activa, kan de informatie die we hebben opgenomen worden als onderdeel van die verkoop, in welk geval u, indien van toepassing, via e-mail en /of een melding op de website van eventuele wijzigingen in eigendom of gebruik van uw informatie, evenals eventuele keuzes die u heeft met betrekking tot die informatie.

Behalve zoals hierboven vermeld, zullen we uw gegevens niet aan derden verstrekken.

3. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verwerken

U heeft de volgende rechten over de manier waarop wij persoonsgegevens over u verwerken:

 • U kunt een kopie vragen van de gegevens die wij over u verwerken en u kunt onjuistheden laten corrigeren;
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te beperken, te stoppen of te verwijderen;
 • U kunt een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens opvragen, die u kunt gebruiken
  met een andere dienstverlener. Waar het technisch mogelijk is, kunt u ons vragen om te verzenden
  deze informatie desgewenst rechtstreeks naar een andere aanbieder; en
 • U kunt een klacht indienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming.
 • We streven ernaar om zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand te voldoen. Alstublieft
  stuur uw verzoeken naar marketing@dpdk.com

4. Veiligheid

We zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met adequate beveiligingsmaatregelen en slaat uw gegevens versleuteld op.

5. Veranderingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en, waar mogelijk, door u per e-mail op de hoogte te stellen.

6. Internationale gegevensoverdracht

Zoals hierboven vermeld, hebben we, wanneer we uw gegevens buiten de EER overdragen, overeenkomsten met die partijen die standaardbepalingen inzake gegevensbescherming bevatten die zijn aangenomen door een toezichthouder voor gegevensbescherming en goedgekeurd door de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat er passende waarborgen zijn om de uw persoonlijke gegevens. Als u meer wilt weten over deze waarborgen, kunt u ons dit laten weten door te schrijven naar support@ecomprofits.nl

7. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke informatie op onze systemen zo lang als nodig is voor het relevante doel, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Over het algemeen bewaren we uw gegevens gedurende 5 jaar vanaf de meest recente update in onze systemen, of in het geval van een sollicitatie gedurende 12 maanden, tenzij bijgewerkt.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons dit laten weten per e-mail aan support@ecomprofits.nl.