Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De volgende termen worden in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven, zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Deze termen hebben de volgende betekenis:

               Overeenkomst: De overeenkomst tussen eCom Profits en de Klant met betrekking tot het verlenen van de Dienst;

               CLIËNT: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met eCom Profits; 

              eCom Profits: eCom Profits, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7512569;

             Algemene voorwaarden eCom Profits: Deze algemene voorwaarden van eCom Profits inclusief alle toepasselijke Schemas;

               IP-rechten: Alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en prestaties gelijk aan deze rechten;

               Partijen: eCom Profits en de Klant;

               Persoonlijke gegevens: elk gegeven met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 1a van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

               Plan: Een bijlage bij de eCom Profit-voorwaarden met specifieke bepalingen met betrekking tot de te leveren Dienst; en

               Service: De door eCom Profits aan de Klant te leveren diensten. op grond van de Overeenkomst, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden eCom Profits zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen en offertes van eCom Profits, Overeenkomsten en alle andere daarmee verband houdende rechtshandelingen tussen eCom Profits en de Klant of diens rechtsopvolger. Naast deze Algemene Voorwaarden van eCom Profits zijn ook de specifieke Bijlage(n) van de Algemene Voorwaarden van eCom Profits die zijn overeengekomen tussen eCom Profits en de Klant van toepassing.
 2. Als in de eCom Profit-voorwaarden staat dat een handeling schriftelijk moet worden uitgevoerd, wordt hiermee ook e-mail bedoeld.
 3. Eventuele afwijkingen van de eCom Profits Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen eCom Profits en de Klant en gelden alleen voor de specifieke overeenkomst waarvoor ze zijn overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden van eCom Profits prevaleren altijd boven alle inkoop- of andere voorwaarden die door de Klant worden gebruikt.
 5. Zodra deze eCom Profits Voorwaarden zijn toegepast op een rechtsverhouding tussen eCom Profits en de Klant, wordt de Klant geacht bij voorbaat akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze eCom Profits Voorwaarden op eventuele daarna gesloten of te sluiten Overeenkomsten.
 6. Indien en voor zover enige bepaling in deze eCom Profits Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in de eCom Profits Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een ​​nieuwe bepaling vast te stellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 7. In het geval van strijdigheid tussen bepalingen in een Overeenkomst en de Algemene voorwaarden van eCom Profits, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. In het geval van een conflict tussen de algemene voorwaarden van eCom Profits en een specifiek schema, prevaleren de bepalingen in het specifieke schema('s).
 8. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens tegenbewijs. 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Offertes en andere aanbiedingen van eCom Profits zijn vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij eCom Profits schriftelijk anders heeft aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 3. De Klant staat er voor in dat de door hem aan eCom Profits verstrekte gegevens, waarop eCom Profits zijn aanbieding heeft gebaseerd, juist en volledig zijn. Indien deze gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, is eCom Profits gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de Klant van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van eCom Profits.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst en levering

 1. eCom Profits zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de normen van het beroep en op basis van de laatste wetenschappelijke en technische kennis uitvoeren. De tussen eCom Profits en Klant te sluiten Overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in, tenzij en voor zover eCom Profits in de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk een bepaald resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens voldoende nauwkeurig in de Overeenkomst is omschreven . Afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden altijd schriftelijk overeengekomen.
 2. Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijn en leveringsdata alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of verricht. De duur van een opdracht is afhankelijk van verschillende factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van de opdrachtgever en relevante derden. Voornoemde leveringstermijnen zijn dan ook geen fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een (lever)termijn of overschrijding van de termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden teneinde passende maatregelen te treffen.
 3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is eCom Profits gerechtigd de aanvang van de Diensten uit een deel van een volgende fase uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. eCom Profits is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke instructies worden opgevolgd, zullen de betreffende werkzaamheden worden betaald volgens de gebruikelijke tarieven van eCom Profits en zal eCom Profits de Klant hiervan op de hoogte stellen.
 5. eCom Profits is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, dan wel derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
 6. Diensten worden door Partijen geacht te zijn geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na levering van de betreffende Diensten schriftelijk en gedetailleerd heeft gemotiveerd waarom de Diensten niet zijn geaccepteerd. Als ze niet worden geaccepteerd, moet eCom Profits de Diensten binnen een redelijke termijn vervangen of aanpassen. Indien de Klant de Diensten opnieuw niet accepteert, zullen Partijen de acceptatieprocedure opnieuw uitvoeren. Deze procedure wordt herhaald indien de Klant tijdens de nieuwe acceptatietest opnieuw onderbouwt waarom de Diensten niet zijn geaccepteerd. 
 7. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/gegevens, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat Opdrachtgever of een hulppersoon, ondergeschikte of agent van de Klant de goederen daadwerkelijk in bezit heeft genomen. eCom Profits is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die de klant veroorzaakt.

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege op basis van het aangegeven land.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn prijsindicaties, ramingen, budgetten en/of kostenramingen uitgegeven door eCom Profits louter ter informatie en kunnen er geen rechten of verwachtingen aan worden ontleend. Alleen indien Partijen dit zijn overeengekomen is eCom Profits verplicht de Klant te informeren wanneer een kostenraming of raming wordt overschreden.
 3. Partijen zullen in de Overeenkomst de datum(s) vastleggen waarop eCom Profits de vergoeding voor Diensten aan de Klant in rekening brengt. Opdrachtgever zal facturen betalen conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling betaalt de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever zonder aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft met het betalen van de vordering, kan eCom Profits de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval de Klant naast het totaal verschuldigde bedrag alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zal betalen. , inclusief kosten van externe deskundigen.
 5. eCom Profits is gerechtigd Diensten die nog in haar bezit zijn te behouden indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de achterstand verband houdt met de door eCom Profits behouden Diensten.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht en/of meer werk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat het tijdschema van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd terwijl de Overeenkomst nog wordt uitgevoerd. Indien de tussentijdse wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen vergoeding, zal eCom Profits de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van de Klant eCom Profits meerwerk moet verrichten (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de Klant in rekening worden gebracht tegen de op dat moment gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. eCom Profits is gerechtigd dit meerwerk te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.
 4. Indien de kosten van meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal eCom Profits de Klant hiervan op de hoogte stellen. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om de te nemen maatregelen te bespreken. 

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant draagt ​​er zorg voor dat alle gegevens en/of informatie waarvan eCom Profits heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie over door eCom Profits in acht te nemen wet- of regelgeving. die specifiek van toepassing zijn op het werkveld van de Klant, worden tijdig aan eCom Profits bekendgemaakt en zullen voor zover nodig met eCom Profits samenwerken. Offertes en aanbiedingen van eCom Profits evenals de daarna gesloten Overeenkomst zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie.
 2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan eCom Profits zijn verstrekt, is eCom Profits gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. in die tijd.
 3. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door eCom Profits gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik van de gebruikersnamen of wachtwoorden, tenzij dergelijk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld van eCom Profits.
 4. Voor zover eCom Profits in het kader van de Overeenkomst gebruikersnamen en/of wachtwoorden bekendmaakt, is het Opdrachtgever verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden zonder toestemming van eCom Profits aan derden bekend te maken.

 Artikel 8. Beëindiging, tussentijdse beëindiging en de gevolgen hiervan 

 1. Een Overeenkomst gaat in op de in artikel 3 genoemde datum voor de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen periode en eindigt van rechtswege op de door Partijen overeengekomen datum of wanneer de dienstverlening is voltooid. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
 3. Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend, alsmede indien de onderneming van de andere Partij wordt stilgelegd of geliquideerd anders dan ten behoeve van wederopbouw of fusie van vennootschappen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij verandert.
 4. De Overeenkomst kan op grond van een toerekenbare tekortkoming slechts worden ontbonden na het versturen van een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden verholpen, tenzij deze Algemene Voorwaarden eCom Profit of de wet bepaalt anders.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, wordt hetgeen door eCom Profits geleverd en/of uitgevoerd alsmede de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan gemaakt, tenzij de Klant aantoont dat eCom Profits met betrekking tot het materiële gedeelte van die dienstverlening in verzuim is. Bedragen die vóór ontbinding door eCom Profits zijn gefactureerd in verband met hetgeen eCom Profits reeds naar behoren heeft gepresteerd of geleverd ter uitvoering van de Overeenkomst, blijven met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin volledig verschuldigd en worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. van ontbinding.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. De Klant is niet langer bevoegd om van de Dienst gebruik te maken.
 7. Artikelen die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst volledig van kracht.

Artikel 9. IE-rechten

 1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, berusten alle IE-rechten op alle Diensten die in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, evenals op alle andere materialen of informatie die door eCom Profits ter beschikking worden gesteld, uitsluitend bij eCom Profits en/of haar licentiegevers. 
 1. Niets in deze Algemene voorwaarden voor eCom Profits en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-rechten. De Klant verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgelegde doeleinden en onder de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden. 
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ​​identificatoren met betrekking tot IE-rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 3. eCom Profits doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet en is niet verantwoordelijk voor eventuele auteursrechtelijke claims.
 4. Het is eCom Profits toegestaan ​​de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, al dan niet elektronische bestanden, rapporten, formats en interviews te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. 
 5. eCom Profits behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen te nemen in de Diensten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ​​deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of daartoe middelen aan te bieden. 
 6. eCom Profits vrijwaart de Klant tegen rechtsvorderingen van derden gebaseerd op de bewering dat de door eCom Profits ontwikkelde Diensten of onderdelen daarvan inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-recht op voorwaarde dat de Klant eCom Profits onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van het bestaan en de inhoud van de juridische procedure en laat de behandeling van de zaak, inclusief het treffen van een schikking, geheel aan eCom Profits. De Klant zal aan eCom Profits alle volmachten, informatie en medewerking verlenen die nodig zijn om zich tegen dergelijke rechtsvorderingen te verweren, zo nodig in naam van de Klant. 
 7. Bovengenoemde vrijwaringsverplichting geldt niet indien de gestelde inbreuk verband houdt met:

               (i) materialen die door de Klant aan eCom Profits ter beschikking zijn gesteld; en/of 

               (ii) wijzigingen die de Klant in de Dienst heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 

 1. Indien volgens een bindende rechterlijke uitspraak de door eCom Profits zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken op enig IE-recht van een derde, of indien naar het oordeel van eCom Profits een redelijke kans bestaat dat een dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, zal eCom Profits er zo mogelijk zorg voor dragen dat de Klant de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ononderbroken kan blijven gebruiken. Indien eCom Profits er naar eigen oordeel niet voor kan zorgen dat de Klant de verleende Dienst ononderbroken kan blijven gebruiken, of dat hij dit alleen kan doen op een manier die voor hem onredelijk belastend (ook financieel) is, zal eCom Profits het geleverde terugnemen en de aanschafkosten crediteren onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van eCom Profits wegens inbreuk op IE-rechten van derden is geheel uitgesloten.

Artikel 10. Privacy

 1. Indien eCom Profits in het kader van het uitvoeren van de Diensten Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moet verwerken, dient eCom Profits te worden aangemerkt als “verwerker” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever moet worden aangemerkt als de “verwerkingsverantwoordelijke”.
 2. De Klant en eCom Profits zullen op grond van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming een verwerkersovereenkomst sluiten die de verwerking van Persoonsgegevens door eCom Profits regelt in overeenstemming met de relevante wetgeving. 

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of fysiek - behandelen, inclusief maar niet beperkt tot software, code, broncode, programma's, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke informatie”) als strikt vertrouwelijk beschouwen en zal deze geheim houden.
 2. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt en daarbij minimaal dezelfde zorgplicht en waarborgen in acht nemen die gelden voor hun eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie slechts aan medewerkers bekendmaken voor zover dit in het kader van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan noodzakelijk is.
 3. De geheimhoudingsplicht met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie geldt niet voor zover de Partij die de informatie heeft ontvangen kan aantonen dat de betreffende informatie:

               i) was hem al bekend bij ontvangst;

               ii) bij ontvangst al publiekelijk bekend was;

               iii) na ontvangst publiekelijk bekend is geworden en dit niet aan de ontvangende Partij is toe te rekenen;

               iv) op een rechtmatige manier is ontvangen van een derde partij, samen met het recht om het aan het publiek mee te delen, zonder enige verplichting tot geheimhouding;

               v) op grond van wet- of regelgeving of op grond van een gerechtelijk bevel openbaar moet worden gemaakt en de bekendmakende partij de andere partij op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke verplichting om deze openbaar te maken;

               vi) openbaar werd gemaakt met goedkeuring van de partij die het openbaar maakte.

 1. Voor de duur van de Overeenkomst en 1 (één) jaar na beëindiging ervan zal geen van de Partijen, behoudens voorafgaande toestemming van de andere Partij, werknemers van de andere Partij in dienst nemen die betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch zal zij hen of laat hen er op een andere manier direct of indirect voor werken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. eCom Profits is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen en de klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele verliezen. eCom Profits dekt in geen geval de verliezen van de klant, behalve wanneer er een overeenkomst is van eCom Profits om dit te doen.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk bij eCom Profits meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen eCom Profits houdt op te bestaan ​​door het verstrijken van twaalf (12) maanden na het ontstaan ​​van de vordering zonder verdere gevolgen. 
 3. De Klant draagt ​​het volledige risico en de verantwoordelijkheid voor zijn gebruik van de Diensten. eCom Profits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik dat de Klant maakt van de Diensten. De Klant vrijwaart eCom Profits voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door de Klant. 

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan ​​storingen in de levering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van leveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden , storingen in de internetverbinding, hardwarestoringen, storingen in netwerken, waaronder telecommunicatienetwerken, en andere onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen duurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, werkzaamheden ongedaan te maken of enige schadevergoeding ter zake te betalen.
 4. Indien eCom Profits ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, of heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze dienst uit te voeren en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen mogen de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst alleen in licentie geven, in sublicentie geven of overdragen aan derden indien de andere Partij daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 15. Afwikkeling en bemiddeling

 1. Indien een geschil tussen Partijen niet naar hun tevredenheid kan worden opgelost, wordt het geschil, alvorens het geschil aan de rechter voor te leggen, voorgelegd aan de gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden tot een schikking te onderzoeken, of aan een onafhankelijke mediator voor mediation.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechters

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Alle geschillen die tussen eCom Profits en de Klant in het kader van of in verband met deze Overeenkomst ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.